comment สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เรื่องร้องเรียน การดำเนินการ
เดือน/ปี หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้น
กรกฎาคม 2567 - - - -
สิงหาคม 2567 - - - -
กันยายน 2567 - - - -
ตุลาคม 2567 - - - -
พฤศจิกายน 2567 - - - -
ธันวาคม 2567 - - - -
รวม - - - -

          หมายเหตุ : - ไม่มีเรื่องร้องเรียน